Fremtiden er elektrisk

Innovasjon er nøkkelen til å kunne oppnå EUs grønne vekststrategi (European Green Deal).

The future is electric content main
 

Ambisjonene er veldig høye. Innen 2050 skal Europa være verdens første klimanøytrale kontinent. For å kunne oppnå dette må fornybar kraftproduksjon erstatte den elektrisiteten som i dag produseres ved bruk av fossilt brensel. Dette må oppnås samtidig som man dekker den raskt økende globale etterspørselen etter elektrisitet, som forventes å øke med mer enn 60 % i løpet av de neste 20 årene.

Energiomstillingen handler ikke bare om nye måter å produsere elektrisitet på. Det handler også om nye måter å bruke den på. Elektrisitet vil i stor grad erstatte bensin og diesel som drivstoff for kjøretøy. Den vil også erstatte den naturgassen og oljen som vi brenner for å varme opp boliger og drive industrier. Kort sagt vil elektrisitet få større betydning som en karbonfri energibærer.

Elektrifisering av forbrukeretterspørselen har stor betydning ikke bare for produksjon, men også for overføring og distribusjon. Så hvordan vil fremtidens energisystem se ut? Hvilke utfordringer må vi løse? Og hvilken rolle vil teknologisk innovasjon spille for å oppnå omstillingen?

Et blikk inn i fremtiden

La oss tenke oss at vi er i 2050. Fornybare energikilder vil være den primære kilden til produksjon av elektrisitet, og mye av den vil komme fra offshore vindkraftverk og solkraftverk. Men husholdninger og bedrifter vil også spille en rolle ved å produsere strøm med solpaneler på taket. Det finnes et potensial for mer enn 150 millioner slike minikraftverk i Europa innen 2050. Etter hvert som produksjonen blir mer desentralisert, kreves det også mer samarbeid.

Det er ikke bare produksjonen som vil bli annerledes. Forbruksmønsteret vil også endre seg. To ting skiller seg ut. Det første er elektrifiseringen av transport – noe som er viktig hvis man skal klare å redusere utslippene. Morgendagens kjøretøyer kommer til å være elektriske og det vil finnes millioner av dem. Selv på kort sikt forventes det at antallet vil øke raskt med 13 millioner null- og lavutslippskjøretøy på veiene innen 2025, sammenlignet med mindre enn 1 million i dag.

Den andre store endringen blir sannsynligvis elektrifisering av romoppvarming. Dette er viktig fordi oppvarming er den største enkeltkilden i energibehovet for boliger. I dag er 51 % av oss direkte avhengige av å brenne gass, olje eller kull for å holde boligene våre varme. I 2050 må mesteparten av romoppvarmingen skje uten bruk av karbon. Mer enn 100 millioner europeiske husholdninger vil måtte legge om fra fossilt brennstoff til elektrisitet for oppvarming.

Utfordringen ved klimanøytralitet

Hvis man skal oppnå klimanøytralitet, kreves det omfattende endringer i energisystemet. Mulighetene er veldig store, men det er også risikoene. Deltakere i industrien retter sin oppmerksomhet mot tre hovedområder – forsyningssikkerhet, overkommelighet og bærekraft.

Forsyningssikkerhet – forsyningens kvalitet og pålitelighet vil bli enda viktigere når elektrisitet blir den primære energibæreren. Kraft- og distribusjonsnettene må bli smartere og mer robuste for å kunne tåle nye belastninger, økt desentralisering og høyere nivåer av intermittens. Det vil være nødvendig med undervannsnett og nye samkjøringslinjer for å kunne fremme energihandelen og forbedre energisikkerheten.

Overkommelighet – energiomstillingen må gjennomføres til en pris som er overkommelig for alle: forbrukere, utviklere og operatører. Utviklere av fornybar energi må kunne redusere kostnadene ved å implementere ny vind- og solkraftinfrastruktur i stor skala. Kraftleverandører og -distributører trenger imidlertid kostnadseffektive løsninger for å kunne oppgradere, forsterke og utvide nettverkene slik at produsenter og forbrukere enkelt kan delta i det fremvoksende, desentraliserte energisystemet.

Bærekraft  – økt elektrifisering vil gå hånd i hånd med økt etterspørsel etter elektrisitet. Dette vil trolig føre til overbelastning av strømnettet, spesielt i byene. Denne overbelastningen fører til at det sløses med energi og at utstyret eldes tidligere enn normalt. Kraftleverandører og -distributører trenger derfor løsninger for å redusere systemtap og beskytte utstyret i nettene.

Hvordan vil innovasjon muliggjøre det fremtidige energisystemet?

Vi i Nexans mener at innovasjon er nøkkelen til å fremskynde realiseringen av det fremtidige energisystemet. Her følger noen av måtene vi hjelper våre kunder på for å sikre at omstillingen er problemfri, rask og kostnadseffektiv:

Innovasjoner for utviklere av fornybar energi. Vi hjelper verdens ledende utviklere av fornybar energi med å øke hastigheten og redusere kostnadene ved å bygge ny infrastruktur. Våre innovative plug-and-play kabelledningsnett for vindturbiner til havs og solkraftverk på land reduserer installasjonstiden samtidig som de øker påliteligheten under rutineoperasjoner. Vår ekspertise på driftsklare undervannskabler og offshore transmisjonsnett gjør at operatørene raskt kommer ut på markedene. Og i 2021 sjøsetter vi Nexans Aurora, verdens mest avanserte kabelleggingsfartøy.

Innovasjoner for kraftleverandører og -distributører. Vi arbeider for å skape et mer robust energisystem på alle nivåer – fra høyspente elektriske samkjøringslinjer som går over havene til avansert kabling for nasjonale nett og regionale distribusjonsnettverk. Nexans leder an i utviklingen av superledende kabelteknologi som eliminerer tap og gjør at våre kunder kan øke kapasiteten til overbelastede bynettverk. Samtidig er våre superledende feilstrømsbegrensere (SFCL-er) et unikt verktøy som gjør at kraftleverandørene og -distributørene kan få mer ut av deres eksisterende nettverk.

Vi har også nye digitale verktøy som hjelper kraftdistributører med å få mest mulig ut av deres infrastruktur. Nexans’ Asset Electrical er en løsning for strategisk ressursstyring som gir kraftdistributører innsikt i hvordan deres kraftnett brukes – og hjelper dem med å fatte bedre, datastyrte investeringsbeslutninger. Med Asset Electrical kan kraftdistributørene oppnå en perfekt balanse mellom nettverksytelse, kapitalutgifter, driftskostnader og risiko, inkludert økonomiske, myndighetsbestemte, sikkerhetsmessige og miljørelaterte faktorer. Dessuten vil integreringen av data fra smarte målere gi enda flere måter å optimere nettverksytelsen på.

Sammen vil disse teknologiene spille en avgjørende rolle når det gjelder å sikre at morgendagens energisystem er sikkert, overkommelig og bærekraftig.