Fire: costs and consequences

Live costs

Every year, many people die or are seriously injured by fires occurring in buildings.

     

At the beginning of the 21th century, Earth’s population is 6.300.000.000 inh., with a reported 7,000,000 -8,000,000 fires causing 70,000 – 80,000 deaths and 500,000 – 800,000 injuries. 90% of fire deaths were caused by fires in buildings. (Source: Center of Fires Statistics of CTIF 2006)

Fires have a high cost in loss of Human life. About a third of fires originate inside buildings. In Europe the median fire death rate per 100.000 inhabitants was near 1 in 2003 and 2004, equivalent to 30.000 deaths per year. (Source: Europacable)

   Live costs

Economic costs

Besides loss of lives, fires cause huge economic losses, through damage to property, loss of businesses and insurance premiums, etc.
 
 
        
 
70 large industrial fires cost over £275 million in the UK. (Source: UK Government: Fires in the home 2000 BCS)
 
Property damage due to fire in the US costs over $10 billion in 2001. (Source: P. Battrick, FM Global insurers,1988-1997)
 
In a recent report, CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) estimates that: "the total economic costs of fires amount to around 1% of gross domestic product in most advanced countries".
 
  Economic costs
 
 

Opaque smoke and irritant gases are the major causes of death during fire.

They are:

  • Hot: Smoke and gases propagate ignition as they are hot.
  • Opaque: Black and opaque, smoke impede people’s view and hearing and can therefore disorient people during their evacuation.
  • Mobile: Smoke spreads the fire to other parts of building. 
  • Inflammable: Made of carbon and unburned particles, smoke acts as fuel.
  • Toxic: Inhaling even small hazardous acid gases can make people drowsy and short of breath, heavily impacting people’s behavior during evacuation operations.

        

The most identified cause of death from a fire incident is being overcome by gas and smoke, accounting for 44% of all deaths. (Source: British Department for Communities and Local Government 2005)

Every year in Europe, gas and smoke during fires claim 30,000 victims. (Source: CTIF 2003-2004)

The Swedish SRSA (Swedish Rescue Services Agency) in a report on Fire Prevention states that: "In 1950 the average time from ignition of a fire to flashover was 15 minutes. Then, 25 years ago, that time was down to 5 minutes and now fatal conditions can occur after 3 minutes. This change has come about because of the increase of plastics in our homes, nothing else."

 Smoke

Given these facts, reducing smoke and effluent gases is key for saving lives: it helps provide a safer environment for the rescue team and people and more time to evacuate.

Tap av liv

Hvert år er det mange som dør eller blir alvorlig skadet av branner som oppstår i bygg.

 

   

 

 

Ved starten av det 21. århundre er jordens befolkning på 6 300 000 000 mennesker. Det er rapportert 7 000 000–8 000 000 branner, og disse har forårsaket 70 000–80 000 dødsfall og 500 000–800 000 skader. Brann i bygg var årsaken til 90 % av brannrelaterte dødsfall.. (Kilde: Center of Fires Statistics of CTIF 2006)

Branner forårsaker mange tap av menneskeliv. Omkring en tredjedel av brannene oppstår inne i bygg. I Europa var medianverdien for dødshyppighet ved brann 100 000 innbyggere nær 1 i 2003 og 2004, tilsvarende 30 000 dødsfall per år. (Kilde: Europacable)

 

   Live costs

 

Økonomiske tap

Foruten tap av liv medfører branner store økonomiske tap gjennom skader på eiendom, tapte forretningsinntekter, økte forsikringskostnader osv.
 
 

        
 
70 store industribranner kostet over 275 millioner pund i Storbritannia. (Kilde: UK Government: Fires in the home 2000 BCS)
 
Skader på eiendom som følge av brann i USA kostet over 10 milliarder dollar i 2001. (Kilde: P. Battrick, FM Global insurers,1988-1997)
 
I en ny rapport slår CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) fast at "de totale økonomiske kostnadene ved branner utgjør omkring 1 % av brutto nasjonalprodukt i de fleste industriland".
 
  Economic costs

 
 

Ugjennomsiktig røyk og irriterende gasser er hovedårsak til dødsfall ved brann.

Kjennetegn:

  • Varm: Røyk sprer brannen til andre deler av bygningen.
  • Ugjennomsiktig: Svart og ugjennomsiktig røyk hindrer synet og hørselen, og kan derfor desorientere personer under evakuering.
  • Mobil: Røyk og gasser er varme og kan derfor spre brannen.
  • Brennbar: Røyk består av karbon og ubrente partikler, og fungerer som drivstoff.
  • Giftig: Inhalering av selv lite farlige syregasser kan gjøre personer søvnige og kortpustet, slik at atferden under evakuering påvirkes betydelig.

 

        

Den oftest identifiserte dødsårsaken ved brann er å bli overmannet av gass og røyk, og utgjør 44 % av alle dødsfall. (Kilde: British Department for Communities and Local Government 2005)

 

Hvert år i Europa blir 30 000 ofre for gass og røyk under branner. (Kilde: CTIF 2003-2004)

 

I en rapport om brannvern fra Statens räddningsverk (SRV) i Sverige står det: "I 1950 var gjennomsnittstiden fra antennelse av en brann til overtenning 15 minutter. Den tiden var 25 år senere redusert til 5 minutter, og nå kan dødelige forhold oppstå etter 3 minutter. Denne endringen har skjedd på grunn av økt bruk av plast i boliger, ingenting annet."

 

 Smoke

 

Disse faktaene viser at det å redusere mengden røyk og gass er særlig viktig for å redde liv: dette bidrar til sikrere omgivelser både for personer i bygningen og for redningsmannskapene, og gir mer tid til å evakuere.